The X

2种文件使用VFF的扩展名

.VFF

Sun TAAC Graphic File

分类:光栅图像文件
Sun Microsystems tiêu chuẩn trình tập tin ảnh rơ-le;sử dụng trên máy bay Mặt trời và được hỗ trợ bởi máy gia tốc ứng dụng TAAC-1;được xuất hiện bởi chương trình Xi lch trong phòng thử nghiệm XIL của Mặt Trời.

VFF(Sun TAAC Graphic File)相关软件:

Windows

1个软件

Linux

2个软件

发送 E10279 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.VFF

Wii Virtual Fat Filesystem File

分类:数据文件
Một tập tin VFF chứa nội dung Nintendo Wii được cung cấp cho một game console Nintendo qua Wii Connecti24, một tính năng nằm trong dịch vụ Nintendo Wi-Fi kết nối kết nối Mạng cho những console Wii.Nó có thể chứa các loại nội dung liên quan đến Wii, nhưng thường được dùng để lưu dữ liệu của thư Pháp và thông tin về các kênh Wii, như Forecast, News, Everybody Bầu, Nintendo, và Check Mii Out (phiên bản Hoa Kỳ).

说明:

Most Wii users do not encounter VFF files because the files store data downloaded from Nintendo servers to the Wii console and are not meant to be directly opened by users.  The WiiConnect24 feature was introduced with the release of the original Wii in 2006, then discontinued in 2013, with the release of Wii U.
After the discontinuation of WiiConnect24, the channels included with the service, such as Forecast and News were no longer available and VFF files were not as commonly used.  However, several Wii gamers developed RiiConnect24 to re-use many of the discontinued services on the Wii.

VFF(Wii Virtual Fat Filesystem File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E10280 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。