The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng YPR

.YPR

BYOB Project File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin dự án được tạo bởi BKB (Tạo nên những bộ chặn tự động), một môi trường lập trình hình ảnh mở rộng phần mềm Scratch của MIT;chứa sự sắp xếp các khối thị giác và các dòng chảy giữa các khối được tạo ra dữ liệu và logic cho chương trình.cho phép tiết kiệm và tải chương trình.

sự miêu tả:

While Scratch projects (.SB files) are used by younger audiences, BYOB projects were designed for use by computer science college students who do not declare computer science as their major. NOTE: BYOB is now developed under the name Snap!

YPR (BYOB Project File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E11248 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。