The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng XPM

.XPM

Micro Planner Manager File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin dự án kế hoạch do Micro Planner Manager chế;dùng bởi quản lý kinh doanh để theo dõi và quản lý từng chi tiết;hỗ trợ cho đến 1500 thao tác mỗi dự án.

sự miêu tả:

Micro Planner Manager can merge and import data from multiple XPM files as well as Microsoft Project (.MPX) files.

XPM (Micro Planner Manager File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E11119 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.XPM

X11 Pixmap Graphic

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Hình ảnh Bitmap được dùng bởi hệ thống X Windows, a (GUI) dùng để chạy máy phục vụ khách mạng;hỗ trợ dữ liệu đơn sắc, xám, và ảnh màu;lưu pixmap như dàn ký tự tĩnh trong ngôn ngữ chương trình C.

sự miêu tả:

XPM files were designed to extend .XBM files. Both image types can be included with C program source code and compiled directly into applications with a C compiler.

XPM (X11 Pixmap Graphic) phần mềm liên quan:

Windows

9phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

4phần mềm

Android

1phần mềm

发送 E11118 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。