The X

1种文件使用WBMP的扩展名

.WBMP

Wireless Bitmap Image File

分类:光栅图像文件
Định dạng hình ảnh lưỡng màu trắng và đen được dùng bởi các thiết bị di động như điện thoại di động và PDAcó thể được gửi từ điện thoại này sang điện thoại khác qua giao thức tin nhắn SMS;tương tự với tập tin định dạng (BMP) nhưng chỉ hỗ trợ dữ liệu của ảnh đơn sắc (1-cắn).

说明:

As mobile phones have become more advanced, the WBMP format has largely been replaced by full color image and video formats.

WBMP(Wireless Bitmap Image File)相关软件:

Windows

7个软件

Mac

1个软件

Linux

3个软件

Android

1个软件

发送 E10577 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。