The X

1种文件使用WBC的扩展名

.WBC

Webshots Collection File

分类:光栅图像文件
Tập tin dùng bởi kết nối màn hình KDE, một chương trình cho người dùng dùng dùng để chia sẻ, tổ chức và xem ảnh;chứa một bộ sưu tập ảnh JPEG được cất giữ theo định dạng độc quyền;dùng để tổ chức ảnh nhiều trong một bộ sưu tập;chứa dữ liệu được mã hóa.

说明:

NOTE: Webshots Desktop Connect was formerly known as Webshots Desktop and was owned by AG Interactive before being acquired by Threefold Photos in 2012.

WBC(Webshots Collection File)相关软件:

Windows

4个软件

Mac

2个软件

Linux

2个软件

发送 E10568 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。