The X

3种文件使用VST的扩展名

.VST

Targa Bitmap Image

分类:光栅图像文件
Hình ảnh Raster dựa trên định dạng thực sự Targa;có thể lưu dữ liệu lên tới 32, bit cho mỗi điểm ảnh, với 24 bit cho các thông tin RGB và 8 trên kênh alpha.cũng có thể chứa một trường hợp RLE không mất gì để giảm kích cỡ tập tin.

说明:

Targa image files most often use the .TGA file extension.

VST(Targa Bitmap Image)相关软件:

Windows

5个软件

Linux

4个软件

发送 E10482 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.VST

Visio Drawing Template

分类:矢量图像文件
Mẫu được tạo bởi Microsoft Visio, một chương trình dùng để tạo các sơ đồ kỹ thuật;lưu bố trí và thiết lập mặc định cho một bức vẽ;dùng để tạo ra nhiều bản vẽ Visio (.VSD) từ cùng một điểm khởi đầu.

说明:

VST files can be used as the basis for creating many different types of diagrams, including flowcharts, organizational charts, system designs, network diagrams, and other drawings.

VST(Visio Drawing Template)相关软件:

Windows

2个软件

Linux

1个软件

发送 E10483 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.VST

VST Audio Plugin

分类:插件文件
Tập tin hay thư mục chứa bổ sung VST (công nghệ phòng thủ ảo).dùng để tạo hay tạo tác dụng âm thanh;Thường được dùng bởi chương trình âm thanh số để sửa đổi âm thanh.

说明:

You can open VST files with Steinberg Cubase, Image-Line FL Studio, and Audacity (with VST ENabler).  You can also open VST files with LMMS (Linux MultiMedia Studio) using VeSTige.  However, you must change the ".vst" extension to ".dll" before you open the file.

VST(VST Audio Plugin)相关软件:

Windows

3个软件

Mac

1个软件

Linux

2个软件

发送 E10481 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。