The X

1种文件使用VSS的扩展名

.VSS

Visio Stencil File

分类:光栅图像文件
Tập tin dùng bởi Microsoft Visio, một chương trình được dùng để tạo các biểu đồ dòng chảy, bản vẽ và các sơ đồ kỹ thuật khác.chứa một nhóm các hình dáng, vật thể, hay đoạn nối;cung cấp các vật thể được vẽ sẵn có thể được thêm vào một bản vẽ.VSD Visio.

说明:

VSS files may come pre-installed with Visio, or they may be created by the user.  They can be imported into Microsoft Word and PowerPoint.

VSS(Visio Stencil File)相关软件:

Windows

5个软件

Linux

2个软件

发送 E10476 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。