The X

1种文件使用VRIMG的扩展名

.VRIMG

V-Ray Image File

分类:光栅图像文件
Định dạng ảnh được tạo bởi nhóm Hỗn Độn tạo ra bởi V-Ray, một bổ sung tạo động cơ vẽ được dùng với các ứng dụng thiết kế khác, như 3D Max và Maya, để làm cảnh quay nhanh hơn;lưu dữ liệu ảnh khi nó được hiển thị bởi động cơ.

说明:

The VRIMG file can be used as a preview in order to see what is being rendered.  It is especially useful for preserving memory when rendering huge resolutions.
NOTE: VRIMG files can be converted to .EXR files to be opened by Photoshop or After Effects with the ProEXR plugin.

VRIMG(V-Ray Image File)相关软件:

Windows

3个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E10437 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。