The X

1种文件使用VPE的扩展名

.VPE

Photoshop Vanishing Point Export File

分类:光栅图像文件
Tập tin được tạo ra bởi phiên bản rộng của Adore Photoshop, một ứng dụng sửa hình ảnh chuyên nghiệp;tiết kiệm máy bay có điểm tan được chỉ định bởi nhà thiết kế trên ảnh 2D;có thể nhập vào Hiệu ứng Sau, nó chia ảnh 2D thành ảnh khác nhau do máy bay tạo ra.

说明:

Vanishing points are used for specifying the 3D geometry of a 2D image, such as placing planes on a picture where you're looking through a tunnel or at a road off into the horizon.  After importing into After Effects, you can add lighting or other effects that make the original 2D image look three-dimensional.
To import a VPE file into After Effects, choose File → Import → Vanishing Point (.vpe)....  To create a VPE file in Photoshop Extended, choose Filter → Vanishing Point..., draw the shape of your planes, and then select "Export for After Effects" from the Vanishing Point window.

VPE(Photoshop Vanishing Point Export File)相关软件:

Windows

1个软件

Linux

1个软件

发送 E10416 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。