The X

1种文件使用VNA的扩展名

.VNA

JVC JLIP Image

分类:光栅图像文件
Hình ảnh khung tĩnh được chụp bởi JLIP (Giao diện quốc tế cấp chung) Video chụp hình, một chương trình thuộc phần mềm duyệt binh đa truyền thông của JVC;chứa ảnh chụp từ đoạn video;dùng để lưu trữ ảnh từ máy quay video của JVC.

说明:

NOTE: The JVC Multimedia Navigator program is included with some JVC digital video camera purchases.

VNA(JVC JLIP Image)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E10378 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。