The X

1种文件使用VIFF的扩展名

.VIFF

Visualization Image File Format

分类:光栅图像文件
Tập tin hình ảnh được dùng bởi VishiQuest Khooros, một phần mềm phát triển (SDK) được dùng để phát triển phần mềm ảnh và các công cụ thêm hình ảnh;lưu một ảnh trên màn hình bit bằng màu "ban nhạc;"có thể lưu một hay nhiều bản đồ màu.

说明:

VIFF images are used by scientific and research applications for visual data analysis.
NOTE: VisiQuest is now owned by AccuSoft.

VIFF(Visualization Image File Format)相关软件:

Windows

5个软件

Mac

2个软件

Linux

3个软件

发送 E10308 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。