The X

1种文件使用VBD的扩展名

.VBD

Visual Basic ActiveX Document

分类:Web文件
Tập tin Kích hoạt X, cũng được gọi là "Tài liệu đang hoạt," được tạo với Microsoft Nhìn BasicLanguagethường được tổ chức trên các máy chủ web và có thể truy cập bằng một trình duyệt web.

说明:

VBD files may require specific ActiveX components to run.  If the necessary files are not installed, Internet Explorer users will be directed to the appropriate download page on Microsoft's website.

VBD(Visual Basic ActiveX Document)相关软件:

Windows

1个软件

Linux

1个软件

发送 E10180 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。