The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng UFR

.UFR

Ultra Fractal File

Phân loại:Tệp hình ảnh vectơ
Phân ảnh được tạo bởi Ultra Fracta, một chương trình được dùng để tạo thành phần nghệ thuật.lưu các tham số dùng để tạo ảnh fractal;bao gồm các thiết lập màu và phóng đại vị trí của người dùng trong ảnh;có thể gồm mặt bằng màu huỳnh quang, dốc và các thiết lập màu khác.sử dụng cho các nền văn bản và nghệ thuật in.

sự miêu tả:

UFR files can be exported to several raster image formats, including .JPG, .PNG, .TIFF, and .BMP.

UFR (Ultra Fractal File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E10044 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.UFR

Upfiring File

Phân loại:Mã hóa tệp
Một tập tin UFR là một tập tin dữ liệu được dùng bởi Upfire, a peer-to-peer (P2P) Name=Một chương trình chia sẻ tập tin, để tải xuống một hay nhiều tập tin được người dùng khác tải lên.Nó không lưu nội dung thực tế, mà thay vào đó chứa siêu dữ liệu được mã hóa, gồm thông tin về tập tin bị chia s ẻ, giá của tập tin và người sở hữu tập tin.Các tập tin UFR giống như tập tin định sẵn. được dùng bởi BitTorrent và các chương trình chia sẻ tập tin P2P.

sự miêu tả:

Upfiring is an Ethereum blockchain-based P2P program that gives UFR tokens to users that upload files to the network and "seed" the files, which is when users stay connected to the network to help distribute files to other users. By incentivizing users to become "seeders," Upfiring is able to offer a more robust network of users, which results in quicker download times and more available files for download. Upfiring administers all transactions between users using smart contracts, which allows users to send Ether (the Ethereum digital currency similar to Bitcoin) to other users. Users must add an Ethereum wallet in the Upfiring application to properly complete transactions. To create a UFR file in Upfiring, select the "Uploads" icon in the left pane then click Upload. After uploading the UFR file, other Upfiring users can access the UFR file to download shared files. To import a UFR file in Upfiring, select the "Downloads" icon in the left pane and drag and drop the UFR file or browse files on your computer to select the UFR file. NOTE: You can view the contents of a UFR file using simp.io UFR Viewer.

UFR (Upfiring File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

Web

1phần mềm

发送 E10045 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。