The X

5种文件使用SCH的扩展名

.SCH

EAGLE Schematics File

分类:数据文件
Một tập tin SCK chứa một sơ đồ thiết kế, hoặc hình ảnh, của một PCB (bảng mạch in), được tạo ra với phần mềm thiết kế của EAGLE PCB.Nó lưu các biểu tượng (cho cổng logic) được nối bởi các đường dây, đại diện cho xe buýt.Tập tin kiểu SCK được dùng để tạo tập tin bảng mạch (BRD).

说明:

NOTE: Autodesk EAGLE was formerly known as CadSoft EAGLE.  The software was acquired by Autodesk in 2016.  EAGLE stands for "Easily Applicable Graphical Layout Editor."

SCH(EAGLE Schematics File)相关软件:

Windows

1个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E8594 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.SCH

gEDA Schematic File

分类:CAD文件
Tập tin Schematic đã được tạo và dùng bởi gEDA, một bộ sưu tập các công cụ dùng để thiết kế Bố trí PCB và biểu đồ điện tử;chứa dữ liệu tạo ra sơ đồ;bao gồm trang định dạng GEddie/dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng dáng há, ảnh và XY cho lưới, xe buýt và thành phần.

说明:

Electronic schematics consist of a collection of symbols, or components, nets, and buses.  They are used during the schematics capture process in circuit design and once it has been created, it can then be passed to the printed circuit board design process.

SCH(gEDA Schematic File)相关软件:

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E8595 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.SCH

KiCad Schematic File

分类:CAD文件
Tập tin được tạo ra bởi chương trình Bộ sửa chữa bắt ma thần bí gồm Ki Cad, một bộ đồ dùng cho thiết kế cấu trúc PCB và thiết kế điện tử;lưu một s ơ đồ điện tử như được vẽ trên giấy vẽ của chương trình.

说明:

Electronic schematics are used during the schematics capture process in circuit design.  Once the electronic schematic has been created, it can then be passed to the printed circuit board design process.

SCH(KiCad Schematic File)相关软件:

Windows

1个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E8597 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.SCH

Strater Scheme File

分类:设置文件
Tập tin được sử dụng bởi Strater, một chương trình được dùng để mường tượng hố phát ra mặt dưới và dữ liệu ghi âm.chỉ định cấu trúc (từ khoá, phạm vi dữ liệu, bóng, v.v) và các tính chất trưng bày (dòng, văn bản, biểu tượng, điền, v.v) cho các nguyên tố thiết kế sử dụng âm bản.cho phép thiết kế được tạo ra theo các tiêu chuẩn.

说明:

Strater schemes can be created and edited in the Scheme Editor, which is accessed by selecting Tools → Scheme Editor... from the application menu.

SCH(Strater Scheme File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E8596 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.SCH

SuperCard Help Project File

分类:数据文件
Tập tin dự án được tạo bởi SuperCard, một công cụ quyền nhận hình ảnh cho Mac OS X;lưu dữ liệu cho một dự án trợ giúp, có chứa chất lượng trợ giúp không thể kiểm soát;dùng để mở rộng hệ thống trợ giúp SuperCard.

SCH(SuperCard Help Project File)相关软件:

Linux

2个软件

发送 E8593 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。