The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng RAF

.RAF

Fuji RAW Image File

Phân loại:Máy ảnh thô
Không có phần mềm chụp ảnh RAW được chụp bằng máy quay kỹ thuật Fuji, như kiểu mô hình Finngang cao cấp;chứa dữ liệu ảnh chưa xử lý;có thể gồm một phiên bản JPEG về cùng ảnh trong tập tin.

sự miêu tả:

NOTE: Photoshop may open RAF files created by some, but not all Fuji cameras.

RAF (Fuji RAW Image File) phần mềm liên quan:

Windows

11phần mềm

Linux

8phần mềm

Android

1phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E7959 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。