The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng QWD

.QWD

QuakeWorld Demo File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin Trò chơi được dùng bởi chứng minh QuakeWorld, một phiên bản đa nhân nhiều hơn của Quake

QWD (QuakeWorld Demo File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7923 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。