The X

1种文件使用OTB的扩展名

.OTB

Nokia Over The Air Bitmap Image

分类:光栅图像文件
Trên ảnh trên không khí (OTA) được dùng để truyền hình giữa Nokia và điện thoại của Siemens;lưu trữ một hình ảnh lưỡng màu trắng và đen chứa tối đa 255x255 điểm ảnh;có thể được lưu vào dạng chữ thập thập thập phân hoặc dạng nhị phân.

说明:

Các tập tin OTB được truyền như một chuỗi của một hoặc nhiều thông điệp văn bản SMS.
Máy chơi đa phương tiện Nokia đã bị ngừng hoạt động và không còn sẵn sàng để tải về.

OTB(Nokia Over The Air Bitmap Image)相关软件:

Windows

2个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E6775 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。