The X

2种文件使用ORA的扩展名

.ORA

OpenRaster Image File

分类:光栅图像文件
Tập tin ảnh được lưu theo định dạng OpenRaster, và mở một định dạng đồ họa kiểu xoay để hỗ trợ nhiều lớp;hỗ trợ nhiều lớp và chứa cả dữ liệu ảnh lẫn siêu dữ liệu, gồm cả thẻ EXIF và thẻ EXIF.

说明:

OpenRaster được thiết kế để có một định dạng chỉnh hình hình xuyên đa dạng có thể được dùng bởi bất kỳ ứng dụng sửa hình ảnh nào.Tập tin ORA có thể chứa nhiều lớp ảnh cũng như các lớp điều chỉnh, hiệu ứng lớp, nhóm lớp, và các tùy chọn trộn lớp.Chúng có thể gồm cả văn bản, đường dẫn, chọn lựa đã lưu, mặt nạ lớp, và thông tin hồ sơ màu.
GHI CHÚ: Phần mềm OpenRaster đã được phát triển như một cách thay thế với định dạng.PSD của Adobe, nơi có những hướng dẫn s ử dụng cẩn thận.

ORA(OpenRaster Image File)相关软件:

Windows

3个软件

Mac

3个软件

Linux

1个软件

发送 E6743 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ORA

Oracle Database Configuration File

分类:数据库文件
Tập tin văn bản được sử dụng bởi Nhà dữ liệu Nhà Tiên Tri, một hệ thống quản lý dữ liệu liên hệ.chứa các thông số cấu hình.dùng để lưu các giá trị mặc định trên hệ thống và cho kết quả khớp.

说明:

Mọi tham số trong tập tin ORA đều có tùy chọn vì cơ sở dữ liệu Nhà Tiên Tri đã chứa giá trị mặc định cho các tham số yêu cầu.Các tham số có thể được chỉ định theo bất cứ thứ tự.
Tên tập tin ORA chung bao gồm init

ORA(Oracle Database Configuration File)相关软件:

Windows

1个软件

Mac

1个软件

发送 E6742 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。