The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng JRZ

.JRZ

PSP Game Data File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin dữ liệu được sử dụng bởi các trò chơi trên trần như PlayStation Portable (PSP) ví dụ như XSeed Games'Half-Phút hero game;chứa các chỉ dẫn tới tập tin âm thanh.VAG;cũng có thể chứa dữ liệu trò chơi khác.dùng để lưu trữ nội dung trong game.

sự miêu tả:

Tập tin JRZ đôi khi có thể được tìm thấy bên trong tập tin. CSI, là các kho lưu trữ cho PSP.Vì tập tin CSI có thể được chuyển đổi thành ảnh đĩa ISO, bạn có thể trích ra tập tin JRZ sau khi lắp đặt tập tin ISO bằng một tiện ích hình đĩa.

JRZ (PSP Game Data File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E4848 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。