The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng JRC

.JRC

PCjr Cartridge ROM File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin được dùng để mô phỏng các trò chơi và phần mềm khác cho hệ thống PClRS cũ hơn, mà đã được gỡ từ 1984;lưu trữ bản sao dữ liệu trên đạn PCjm;có thể chạy bằng DOSBox, nhưng chỉ khi được cấu hình thích đáng.

sự miêu tả:

Để mô phỏng hệ thống PCjr trong DOSBox, bạn phải cung cấp cuộc tranh luận của cỗ máy=máy máy máy máy máy máy máy máy máy máy tính tại dòng lệnh khi bắt đầu DOSBox, hay đặt cuộc tranh cãi trong tập tin DOSBox.conf.Nếu DOchuẩn được cấu hình cho PCjm, bạn có thể khởi động tập tin về đạn tại dấu nhắc lệnh DOSBox bằng cách gõ: BOOT [xe ngựa.jrc]

JRC (PCjr Cartridge ROM File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E4843 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。