The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng JKB

.JKB

Jedi Knight Bot File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin robot được dùng bởi hiệp sĩ Jedi trong Star Wars: Jedi Academy, một game Star Wars đã trao cho Jedi cơ hội lựa chọn đi theo ánh sáng hoặc mặt tối;chứa dữ liệu về tính cách của hai robot được máy tính kiểm soát;tham khảo trong suốt trò chơi để xác định hành vi của bot, như thông điệp họ nói với anh, phản xạ, độ chính xác của họ, và nếu họ có thể mang theo một thanh kiếm ánh sáng.

sự miêu tả:

Tập tin JSB được đặt theo tên nhân vật được tạo để nhân dạng.Tên của nhân vật đã được s ử dụng trước phần mở rộng, ví dụ như, tập tin JKB của Darth Maul.k. GHI CHÚ: Tập tin JKB giống với tập tin.VWP,.SAB, và.VEH được sử dụng bởi Star War Jedi Knight: Jedi Academy.

JKB (Jedi Knight Bot File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E4787 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。