The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng J2L

.J2L

Jazz Jackrabbit 2 Level File

Phân loại:Tệp trò chơi
Loại riêng được thiết kế cho Jazz JackRabbit 2, một game thực hành 2D bên cuộn, được truyền cảm hứng bởi Sonic the Hedges;được tạo ra với người biên tập cấp phát hồn Jazz (JCS)có thể được mật khẩu.

sự miêu tả:

Cuộc thi lớn, lại được gọi là "Cuộc thi Epic."

J2L (Jazz Jackrabbit 2 Level File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E4716 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。