The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng J2I

.J2I

Jazz 2 Internet Link File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin văn bản có thiết lập kết nối Internet cho trò chơi Multipayer của Jazz JackRabbit 2bao gồm địa chỉ IP của máy chủ chứa trò chơi;có thể tải xuống từ các trang web liệt kê các game Jazz 2 online.

sự miêu tả:

Có thêm thông tin về Jazz JackRabbit 2 Online, gồm hỗ trợ với tập tin J2I cũng như danh sách các trò đa nhân, có thể truy cập vào website của Jayz2Online.

J2I (Jazz 2 Internet Link File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E4714 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。