The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng EIP

.EIP

Enhanced Image Package File

Phân loại:Máy ảnh thô
Hình ảnh Raster được tạo bởi chụp Một, một chương trình chỉnh ảnh chuyên nghiệp thường được dùng chung với các máy ảnh số của hiệp nhất:Không chỉ lưu hình ảnh RAW, còn bao gồm cả thiết lập tự chọn, hồ sơ ICC, và hồ sơ LCC.

sự miêu tả:

Tập tin giao ảnh kỹ thuật số cho một máy tính khác trong khi lưu giữ mọi thông tin bắt giữ và sửa đổi. Chú ý: Để mở một tập tin giao tin vào chụp một, chọn tập tin→ Mở đầu thai.Để tạo một tập tin Vị trí, chọn tập tin→ Hãy gói trong trình đơn ứng dụng.

EIP (Enhanced Image Package File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E2900 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。