The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng DLD

.DLD

EdLog Compiled Program

Phân loại:tệp thực thi
Tự chọn chương trình Log, một chương trình được cài vào phần mềm LoggerNetđược dùng để ghi lại dữ liệu từ Campbell Scientific CR10X Logging.

sự miêu tả:

File DLD được tạo ra bằng cách tổng hợp mã từ một tập tin. CSI.

DLD (EdLog Compiled Program) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E2451 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。