The X

1种文件使用CSS的扩展名

.CSS

Cascading Style Sheet

分类:Web文件
Một tập tin CSI là một tập tin kiểu đổ mũ (CSS) được dùng để định dạng nội dung của một trang web.Nó chứa tính chất tự chọn, to àn cầu cho cách hiển thị các nguyên tố HTML.Các tập tin CSS có thể xác định kích thước, màu, phông chữ, khoảng cách đường, lõm, viền và vị trí của các nguyên tố HTML.

说明:

Tập tin CS mở ở Adore Dreamwear CC Aw7
Các tập tin CSI được dùng để tạo một kiểu nhìn tương tự và cảm nhận qua các trang web.Chúng cũng được dùng để giảm lượng công việc và mã dạng HTML tạo ra bằng việc củng cố các tính chất trưng bày thành một tập tin duy nhất.
Các tập tin CS được cất giữ trong một định dạng văn bản thường, có nghĩa là bạn có thể mở và sửa đổi chúng với bất kỳ bộ soạn thảo nào.Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các chương trình phát triển web, như Dreamwear và ColdFusion Building, cung cấp các tính năng cao hơn để sửa chữa tập tin CS.

CSS(Cascading Style Sheet)相关软件:

Windows

9个软件

Mac

1个软件

Linux

5个软件

Android

1个软件

iOS

1个软件

发送 E2001 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。