The X

1种文件使用CSR的扩展名

.CSR

Certificate Signing Request File

分类:Web文件
Một tập tin CSI là một tập tin được tạo ra như một yêu cầu ký tặng một chứng nhận kỹ thuật số.Nó chứa một khối văn bản được mã hóa để xác định người yêu cầu chứng nhận và chứa dữ liệu mật mã cho quốc gia, bang, tổ chức, miền, địa chỉ email, và chìa khóa công cộng.Tập tin được dùng bởi một Chứng nhận để chứng minh danh tính cho các trang web.

说明:

Các tập tin CSI được tạo ra bằng một chìa khóa công cộng và tư nhân.The public key is included in the CSR fill, and the Riêng Key is used to digitally ký the CSR fill.

CSR(Certificate Signing Request File)相关软件:

Windows

2个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E2000 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。