The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng CRW

.CRW

Canon Raw CIFF Image File

Phân loại:Máy ảnh thô
Tập tin hình ảnh RAW của máy quay chưa được nén lại và không rápdựa trên định dạng tập tin ảnh của máy ảnh, một định dạng chuẩn được phát triển để lưu ảnh.

sự miêu tả:

Các tập tin CRW có thể được mở và xem bằng phần mềm có các camera giám định kỹ thuật và các bộ sửa ảnh của người khác.

CRW (Canon Raw CIFF Image File) phần mềm liên quan:

Windows

10phần mềm

Linux

5phần mềm

Android

2phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E1951 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。