The X

1种文件使用CPHD的扩展名

.CPHD

CloudChan Pre-processed Hypertext Document

分类:Web文件
Tập tin chữ Hypertext được tạo ra cho động cơ đầu xử lý Clouseau.chứa HTML và tập lệnh sử dụng cú pháp tương tự với Javacó thể được dùng để tạo các trang web và tài liệu động.

说明:

Một tập tin CPHD giống với một tập tin.PHP.Tuy nhiên, mật mã Mây được bọc trong các tập tin « 8630...=) * thay cho các thẻ thay vì « kiểm tra ».thẻ dùng bằng PHP.Khi một máy phục vụ chạy Clouseau xử lý một trang web CPHD, nó quay lại một tài liệu HTML với một mật khẩu 200.
GHI CHÚ: không chỉ định dạng CPHD được thiết kế bởi vì nó được thiết kế để làm việc cho bất kỳ tài liệu XML.

CPHD(CloudChan Pre-processed Hypertext Document)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E1893 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。