The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng COF

.COF

MPLAB COFF File

Phân loại:tệp thực thi
Tập tin thực hiện chung định dạng tập tin đối tượng (COFF) được tạo ra bởi MPlab IDI, một UID dùng để lập trình các ứng dụng nhúng cho các bộ điều khiển nhỏ của Microchip Công nghệ và dsPITlưu mã máy và mã gỡ lỗi cho chương trình.

sự miêu tả:

Tập tin COF được tạo ra từ thành phần Liên kết MPKIK, lấy tập tin. O, tập tin thư viện, và một tập lệnh liên kết để sản xuất thực hiện.Hai tập tin khác cũng được tạo ra cùng với phần mở rộng "bản đồ" và "hex". Chú ý: Không chỉ định dạng COFF là với MPlab ID.Tuy nhiên, MPLAB vịt dùng phần mở rộng "cor" cho các tập tin COFF.Tập tin COFF cũng dùng phần mở rộng.

COF (MPLAB COFF File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1821 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。