The X

1种文件使用CODASITE的扩展名

.CODASITE

Coda Site File

分类:Web文件
Tập tin dự án website được tạo bởi Coda, một chương trình được dùng để tạo và xuất bản trang weblưu danh sách các tập tin Mạng cho dự án (v.e., HTML,.CSS, JS và các kiểu được hỗ trợ khác).bao gồm cả thông tin xuất bản cho máy phục vụ ở xa.

说明:

Khi bạn tạo một hồ sơ trang mới ở Coda, một tập tin CODASITE được lưu vào file ~Thư viện/Application support/Coda 2/Sites/ directory.
GHI CHÚ: trang Coda được quản lý qua giao diện người dùng Coda, và vì vậy, tập tin CODASITE không được tự mở bởi người dùng từ máy tìm Mac.

CODASITE(Coda Site File)相关软件:

Linux

1个软件

发送 E1820 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。