The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng CBR

.CBR

Comic Book RAR Archive

Phân loại:Tệp nén
Một tập tin CBS là một tập tin nén của.JPEG,.PNG, hay ảnh GIF tĩnh được lưu trong một tập tin định sẵn. với phần mở rộng « a cbr ».Nó chứa các trang tự động được đặt hàng và có thể được xuất hiện một hoặc hai lần.Các tập tin CBS được dùng để lưu giữ và hiển thị các cuốn truyện tranh hay các bộ sưu tập khác của trang đó.

sự miêu tả:

Một tiện ích áp lực tập tin hỗ trợ định dạng RAR có thể giảm áp những tập tin CBR và trích xuất các ảnh.Tuy nhiên, chúng sẽ không được hiển thị theo định dạng sách và sẽ không nhất thiết phải theo đúng thứ tự. GHI CHÚ: Đơn ứng dụng Komik Reader cho Android có thể dùng để mua hay miễn phí.

CBR (Comic Book RAR Archive) phần mềm liên quan:

Windows

13phần mềm

Mac

3phần mềm

Linux

4phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E1466 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。