The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng C01

.C01

Typhoon Wave Audio File

Phân loại:Tập tin âm thanh
Định dạng tập tin âm thanh được tạo bởi Typhoon, một hệ thống điều hành người thứ ba cho tập mẫu Yamaha TX16W được tạo ra bởi người dùng.

C01 (Typhoon Wave Audio File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1375 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.C01

WinAce Split Archive Part 1 File

Phân loại:Tệp nén
Đầu tiên của một kho lưu trữ nén được tạo bởi WinAcechia thành nhiều phần để thích nghi với các phương tiện nhỏ hơn, như đĩa mềm.lưu bằng các phần còn lại của kho lưu có phần mở rộng tập tin CO2, C5, v.vTrước đó cũng có một tập tin.C00.

C01 (WinAce Split Archive Part 1 File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1374 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。