The X

1种文件使用BRT的扩展名

.BRT

Bryce Textures File

分类:光栅图像文件
Tập tin ảnh được dùng bởi Bryce, một chương trình được dùng để tạo các mô hình và cảnh quan 3Dcó một hình ảnh 2D có thể được lắp vào bộ xương của mô hình 3Ddùng để vẽ, hay vẽ cấu trúc, mô hình 3D.

说明:

Có nhiều kết cấu được lắp sẵn với Bryce, kể cả kết cấu với mây, đá, và cát.Các hình thức cũng có thể được tạo bởi người dùng.

BRT(Bryce Textures File)相关软件:

Windows

1个软件

Linux

1个软件

发送 E1281 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。