The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BR4

.BR4

Bryce 4 Scene File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Màn hình hay hoạt cảnh 3D được tạo ra với phần mềm mềm mềm hiện tượng Bryce 4thường được sử dụng để tạo ra những phong cảnh thiên nhiên ba chiều với các yếu tố thực tế như đồi, núi non, nước, cây cối, mây, trời, v.v.có thể được dùng để tạo các mô hình 3D cơ bản của người hoặc các vật thể khác.

sự miêu tả:

Công ty phát triển Bryce 3D, từ Metacreations đến Viewpoint cho phiên bản 4.0.Nó được mua bởi Corel, rồi bởi DAZ Productions. File BR4 có thể được mở bởi phiên bản Bryce 4 hoặc sau đó.

BR4 (Bryce 4 Scene File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1247 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。