The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BR3

.BR3

Bryce 3 Scene File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Cảnh hoặc hoạt cảnh ba chiều được tạo ra với phần mềm Bryce 3có thể chứa các vật thể và phong cảnh 3D, bao gồm núi, nước, cây, v.v.bao gồm kết cấu và hiệu ứng ánh sáng thực tế.

sự miêu tả:

Bryce vốn được tạo ra bởi Metacreations, nhưng giờ thuộc sở hữu của DAZ Productions. Chú ý: tập tin BR3 có thể được mở trong Bryce 3 hoặc sau đó.

BR3 (Bryce 3 Scene File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1246 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。