The X

1种文件使用BR的扩展名

.BR

Brotli Compressed File

分类:Web文件
Một tập tin BR là một tập tin được nén bằng Brodlin, một thuật toán nén dữ liệu mở.Nó chứa các tài sản trang Mạng, như.CSS,.XML,.SVG, và tập tin JS, được nén vào dạng dữ liệu đã nén.Các tập tin BR được dùng bởi các trình duyệt Mạng như Chrme và Firefox để tăng tốc độ nạp trang.

说明:

Thông tin nén huynh huynh được thiết kế để thay thế thuật to án áp suất Zoplli.Dạng thức cho khả năng áp suất cao hơn khoảng 20 Name
GHI CHÚ: Các tập tin nén bởi Brosli ban đầu được lưu bằng phần mở rộng «.bro » nhưng nó đã được chuyển sang phần mở rộng « bh » do khiếu nại về người anh em là dị ngữ và không chuyên nghiệp.

BR(Brotli Compressed File)相关软件:

Windows

2个软件

Mac

2个软件

Linux

2个软件

发送 E1245 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。