The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BEAM

.BEAM

Compiled Erlang File

Phân loại:tệp thực thi
Tập tin thực thi được tạo ra bởi trình soạn thảo ErLang, một chương trình được dùng để xây dựng tập tin HAAM từ tập tin gốc.ERLlưu theo định dạng nhị phân, gọi là bai-te, và có thể chạy với máy ảo ErLang (VM).

sự miêu tả:

ErLang là một ngôn ngữ lập trình được dùng để phát triển hệ thống e-thương, tin nhắn và điện thoại. GHI CHÚ: tập tin Bất Tử giống với tập tin Java.CLASS, chứa byte code được chạy trên Java Virtual Machine (JVM).Dự án Erjang đã phát triển một cỗ máy ảo cho ErLang, chạy bằng Java.Nó nạp các tập tin trên giao diện SCLAM, tái tạo chúng thành dạng cổ điển, và rồi điều hành chúng với JVM.

BEAM (Compiled Erlang File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1027 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。