The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BAT

.BAT

DOS Batch File

Phân loại:tệp thực thi
Một tập tin tái tạo là một tập tin lỗi thời DOS dùng để thực hiện lệnh với tập lệnh Windows (cm.org).Nó chứa một loạt các lệnh dòng trong văn bản thường được thực hiện để thực hiện nhiều công việc khác nhau, như khởi chạy chương trình hay công ty bảo trì trong cửa sổ.

sự miêu tả:

Dữ liệu người dùng dùng dùng dùng để làm việc lặp lại dễ dàng hoàn thành hơn.Người dùng có thể tự tạo các tập tin cập bản với một trình soạn thảo, như Notepad hay Wordopod, và thêm nhiều lệnh trên các dòng khác nhau có thể thực hiện bởi phiên dịch dòng lệnh.Khi lưu một tập tin hàng loạt, hãy lưu nó bằng phần mở rộng của JSbat hay lưu nó như tập tin định. XT. Hãy thay đổi tên của tập tin định dạng.bat.

BAT (DOS Batch File) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Linux

2phần mềm

Android

1phần mềm

发送 E965 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。