The X

2种文件使用ATT的扩展名

.ATT

Alphacam Lathe Tool File

分类:CAD文件
Tập tin được dùng bởi Alphach, một chương trình được dùng để tạo ra thiết kế gỗ.có một công cụ làm gỗ được chỉ định kỹ lưỡng theo kế hoạch hoạch.sử dụng để chứa những loại lưới khác nhau.

ATT(Alphacam Lathe Tool File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E812 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ATT

Web Form Post Data File

分类:Web文件
Tập tin được tạo bởi các hình thức Mạng khi người dùng cung cấp dữ liệu trong một trình duyệt Mạngchứa nội dung từ một trang web đã gửi email cho người nhận đã được chỉ địnhgắn vào các tin nhắn email với tên tập tin postdata.att.

说明:

Dữ liệu ATT thường được nhận qua email khi kiểu mã hóa hình thức không đúng.Ví dụ, kiểu mã hóa (cấu trúc) có thể là "chữ" thay vì "văn bản/bình thường".

ATT(Web Form Post Data File)相关软件:

Windows

3个软件

发送 E811 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。