The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ATL

.ATL

Artlantis 3D Scene File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Tập tin ảnh 3D được tạo bởi Artlantis Studio tráng phim... mà là các chương trình thiết kế và kiến tạo ra ảnh 3D có độ phân giải caolưu một cảnh 3D và có thể bao gồm nhiều đồ Artlanti (các tập tin RAW).được dùng để vẽ tường nội bộ, phong cảnh và các cảnh kiến trúc khác.

sự miêu tả:

Các tập tin ATL có thể được xuất ra từ Archie, then made in Artlantis Studio or Artlantis Render.

ATL (Artlantis 3D Scene File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E799 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。