The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ASEC

.ASEC

Android Secure Application File

Phân loại:Tập tin hệ thống
Một tập tin ASEC là một chương trình bảo mật được nhập với Froyo, phiên bản 2.2 của hệ thống điều hành di động Android.Nó lưu dữ liệu ứng dụng di động s ử dụng mật mã độc quyền và được lưu vào thư mục bảo mật.Android u của thiết bị mật vụ.Dữ liệu ASEC có thể chạy cùng với máy mô phỏng SDK Android.

sự miêu tả:

Hệ thống bảo mật ASEC cho phép ứng dụng tồn tại trên thiết bị di động mà không bị sửa hay hỏng bởi các chương trình khác.

ASEC (Android Secure Application File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E741 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。