The X

1种文件使用ASCX的扩展名

.ASCX

ASP.NET User Control File

分类:Web文件
Trang web có thể dùng làm thành phần của các trang web khácVí dụ, một thanh dẫn đường được gọi là "navbar.ascx" có thể được tham khảo bởi tất cả các trang trong một trang web dựa trên ASPmột thay đổi duy nhất cho tập tin navbar.ascx sẽ thay đổi thanh di chuyển trong tất cả các trang khác.

ASCX(ASP.NET User Control File)相关软件:

Windows

3个软件

Linux

2个软件

发送 E733 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。