The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ASB

.ASB

Alphacam Stone VB Macro File

Phân loại:tệp thực thi
Tập tin về vĩ mô hình ảnh được dùng bởi Alphach, một chương trình của hãng làm gỗ,lưu một chế độ riêng của người dùng được viết bằng ngôn ngữ hi vọng.dùng để thực hiện các công việc tự chọn với các dự án cắt đá và đá cẩm.

ASB (Alphacam Stone VB Macro File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E725 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。