The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ASAT

.ASAT

Assemble SAT 3D Model File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Mẫu 3D đã được lưu vào dạng Assemble SAT, một định dạng chuẩn cho việc cất giữ phần 3D và thiết kế lắp ráp.thường được dùng bởi các ứng dụng thiết kế kỹ thuật và kỹ thuật.

ASAT (Assemble SAT 3D Model File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E723 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。