The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ARIA2

.ARIA2

aria2 Control File

Phân loại:Những tập tin khác
Định dạng tập tin điều khiển được tạo và dùng bởi aria2, một tiện ích tải về dòng lệnhlưu thông tin tiến bộ của tải vềkhông phải để được mở ra.

sự miêu tả:

The ARA2 fill is placed in the same directory of the download tập tin và has the same name of the fil being tải xuống, but it has the "ariA2" address.Ví dụ, khi tải về ví dụ.pdf, tập tin này xuất hiện như ví dụ.pdf.aria2.Khi tải xong, tập tin ARA2 sẽ bị xóa.

ARIA2 (aria2 Control File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

发送 E681 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。