The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ARCHIVER

.ARCHIVER

Archiver Compressed File Archive

Phân loại:Tệp nén
Tập tin nén được tạo bởi bộ lưu trữ, một tiện ích giúp người dùng tạo ra và trích các kho lưu trữ và tập tin nén.chứa một ảnh hoặc tập tin âm thanh được nén để giảm cỡ tập tin lớn.

sự miêu tả:

Để tạo tập tin ARHIChuyển, kéo và thả tập tin ảnh hay âm thanh vào ứng dụng.Bạn cũng có thể chọn Tập tin→ Mở... định hướng vào tập tin của bạn, và nhắp Mở.Sau khi bạn mở tập tin, chọn "Tạo kho lưu", chọn "bộ lưu trữ", chỉ định thiết lập, rồi nhấn vào "Kết thúc." Để mở một tập tin ARHIVER, hãy nhắp đôi vào tập tin và chọn "Cố lên". Ở đây, bạn có thể mở tập tin này hoặc xuất tập tin của mình hoặc xuất nó.

ARCHIVER (Archiver Compressed File Archive) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E668 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。