The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AOF

.AOF

Artlantis Object File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Tập tin ảnh 3D được dùng bởi Artlantis... Render... Studio mềm, được các kiến trúc sư và nhà thiết kế dùng để tạo ra bản vẽ 3D.lưu một vật thể 3D có thể được dùng như một phần của một cảnh Artlantis (.ATL) tập tin dự án).

AOF (Artlantis Object File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E596 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。