The X

1种文件使用ANTISPAM5的扩展名

.ANTISPAM5

Personal AntiSpam Settings File

分类:设置文件
Thiết lập tập tin đã được tạo bởi Antispam cá nhân, một chương trình được dùng để lọc tin nhắn thư không mong muốnlưu bộ lọc của người dùng, như danh s ách màu đen trắng, bộ lọc URL và bộ lọc ngôn ngữ.sử dụng cho thư của Apple và Microsoft Outlook.

说明:

GHI CHÚ: Phòng kháng thư cá nhân được bao gồm Bảo vệ Internet Intego.

ANTISPAM5(Personal AntiSpam Settings File)相关软件:

Linux

1个软件

发送 E588 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。