The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ANM

.ANM

3D Animation File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Chứa đầy hướng dẫn chi tiết cho hoạt động 3Dchỉ tới một hoặc nhiều tập tin đồ vật 3D được hoạt động bằng các chỉ dẫn trong tập tin ANM.sử dụng bởi nhiều trò chơi video lớn tuổi cũng như những trò mới hơn, như những trò được xây dựng cho bộ giải mã Crytek

ANM (3D Animation File) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E580 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。